Природа

Релеф

Страшимирово се намира в Североизточна България в подножието на югоизточната част на Дунавската равнина, в южната граница на Франгенското плато. Разположено е между живописните Варненско и Белославско езера в китните поли на Източния Предбалкан, недалеч от Черно море. Има благоприятен природен био-климатичен потенциал, езерно-морско крайбрежие и високопродуктивни обработваеми земи. По-голямата част от релефът е хълмисто-равнинен. Вертикалното положение е слабо изразено, превишенията между доловете и билата са незначителни - от порядъка на няколко десетки метра.

 

Климатът в областта е умереноконтинентален, силно повлиян от въздействието на Черноморския басейн, особено по крайбрежната ивица. Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 м/сек. През зимата преобладават ветрове от северозападна и северна посока, а през лятото - от северозападна, източна и североизточна посока. Близостта на морето е причина за локална циркулация на приземния слой въздух - бризова циркулация. През деня в приземните слоеве духа вятър от морето към сушата (разпространява се на дълбочина 30-40 км в сушата), а през нощта обратно - от сушата към морето. 

 

В региона се отбелязва съществено разнообразие на почви обусловено от геоложките и природни условия. Най-разпространени са черноземните (с разновидностите излужени, карбонатни и типични черноземи) и сивите горски почви. В близост до водните басейни и по течението на реките се срещат алувиално-ливадни почви. По суходолията, долината на р. Провадийска и по терасите на Белославско езеро са разпространени наносните почви представени от алувиалните, делувиални, алувиално – делувиалните и блатни почви. Почвеното многообразие благоприятства отглеждането на зърнени, фуражни и технически култури, зеленчуци и овощни култури, лозя и трайни насаждения.

 

В района преобладават евросибирските животински видове, срещат се и представители на понтийската фауна: лисици, див заек, диво прасе, чакали, орли, соколи, мишалов, полски и горски гризачи, и др. Голям брой видове птици – гларуси и други видове чайки, водоплаващи птици по езерата.

Във Варненското и Белославското езера, между които се намира Страшимирово, се срещат предимно соленоводните риби: Gobiidae (семейство попчета), Blenniidae (морски кучета), Migil cephalus (кефал), Liza saliens (плателина), също така от морето навлизат кефалови риби, трицона, хамсия, писия,..

 

Водните ресурси на Страшимирово се формират от Белославското езеро, което е шестото по големина естествено езеро в България с площ 3,9 кв. км. и обем около 9 млн. куб. м. вода, и реките Провадийска и Девня, които се вливат в езерото. На територията на общината е разположена и малка част от Варненското езеро, като двете езера са свързани с плавателен канал. Експлоатират се и четири сондажа с общ дебит 161 л./сек. Подземните водни ресурси са от малмоваланжкия водоносен хоризонт, пресни до слабо минерализирани с преобладаване на калциев и магнезиев хидрокарбонат, които са подходящи за ежедневна трапезна употреба.

Природа

  • Facebook
  • YouTube