Акватория

 Водните ресурси на Страшимирово и на община Белослав се формират от Белославското езеро, което е шестото по големина естествено езеро в България с площ 3,9 кв. км. и обем около 9 млн. куб. м. вода, и реките Провадийска и Девня, които се вливат в езерото. На територията на общината е разположена и малка част от Варненското езеро, като двете езера са свързани с плавателен канал. Експлоатират се и четири сондажа с общ дебит 161 л./сек. Подземните водни ресурси са от малмоваланжкия водоносен хоризонт, пресни до слабо минерализирани с преобладаване на калциев и магнезиев хидрокарбонат, които са подходящи за ежедневна трапезна употреба.

   Подземни, минерални води -  От гледна точка на подземните води общината попада в Мизийския хидрогеоложки район-Варненски артезиански басейн. Характерно за тази зона е етажното разположение на водоносните хоризонти, вертикалната хидрохимична зоналност на подземните води, наличие на хидравлична връзка между водоносните хоризонти и др. В района са оформени следните водоносни хоризонта: малм-валанжски;  еоценски; води в кватернерните / делувиални и алувиални / наслаги

  Варненското и Белославското езера, между които се намира селото, са основен фактор за живота и развитието на хората от хиляди години. Те са източник на вода и храна и до наши дни. В езерата се срещат предимно соленоводни риби: Gobiidae (семейство попчета), Blenniidae (морски кучета), Migil cephalus (кефал), Liza saliens (плателина), също така от морето навлизат кефалови риби, трицона, хамсия, писия и др. В слабо солената западна част се срещат слатковорни видове: шаранови, бяла риба. 

  По езерата са разположени тръстикови масиви с преобладаване на обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур /Typha angustifolia/ и крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Масивите в западната част на Белославското езеро са значителни по площ и преминават във влажни и мочурливи ливади. Северно от тях се намира соленоводен басейн, обрасъл по бреговете със солянка /Salicornia sp./ и друга халофитна растителност.

Природа > Акватория

  • Facebook
  • YouTube