Птичи маршрут

 

   Лек маршрут!

   Обща дължина:  7 км 

   Надморска височина; 30-0 м.

   Началната точка е център. Отам се запърваме на юг към езерото. Минаваме по мост над жп линия Варна-София, след който завиваме вдясно по черен път. По пътя минаваме покрай родово щъркелово гнездо и стигаме до пътечка, която ни отвежда до най-западната част на селото. Продължаме по пътя към Белослав. От ляво на нас има голяма белонна стена ограждаща бившия стъкларски завод "Стойко Пеев" (най-големия стъкларски забод на Балканите. Докато вървим 2 км. към Белослв можем да си представим как е изглеждал завода и да видим единствения останал от него комин. Стигайги до ферибота се разкрива "Малката Прага" - градът на два бряга Белослав. Емоцията започва с прекосяването на канала с единствения ферибот свързвая два бряга във вътрешността на България. Преминавайки в южната част на Белослав и поемайки на изток към "Ятата" минаваме през "Музей на стълкото". Един километър по-натам и навлизаме в защитената местност. Тук ежегодно се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 64 вида. На територията на комплекса са установени 201 вида птици, 79 от които са включени в Червената книга на България. 

Варненско – Белославският езерен комплекс е единствената влажна зона между отстоящите на около 200 км едни от други Шабленско и Дуранкулашко езеро на север и Бургаските езера на юг. По тази причина той е от изключителна стойност по време на миграция, като за белия щъркел (Ciconia ciconia) се явява “място с тесен фронт на миграция“. През този период, а също и през зимата комплексът е от световно значение за малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). Поради факта, че не замръзват през зимата, езерата са удобно място за зимуване на различни видове патици, потапници, корморани и други водолюбиви птици. Освен малкият корморан, международно значими струпвания образува и кафявоглавата потапница (Aythya ferina). От световно застрашените видове, главно по време на миграция се срещат къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) и белооката потапница (Aythya nyroca), а през зимата и тръноопашатата потапница (Oxyura leucocephala).

   Този маршрут е с  възможност за удължаване на разходката (пещера "Темна""Музей на стъклото", п."Кръста", "Дивите кактуси") или съчетаване с някой от другите маршрути.

Туризъм > Причи маршрут

  • Facebook
  • YouTube