top of page

Римска епоха

Anchor 2

 

   Римското владичество изиграло голяма роля за обществено-икономическото развитие на населението в днешните земи на Белослав. За времето от 71 до 107 г. от н.е. белославските земи били включени в градската територия на Одесос, след 107 г. те преминали към територията на Марцианопол, което продължило до неговото загиване през VІІ в.

   Теренно издирване на И. Иванов през 1970 г. засвидетелства за кастел от римска епоха - късна античност с площ 2 дка, намиращ се в местност Скелето (на 1 км южно от Страшимирово). Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

   Селище от късната римска епоха е локализирано на 2 км югоизточно от Белослав, на площ от 81 дка.Археологическа  културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

   Антично селище от римската епоха и ранносредновековен обект са локализирани в местност Манастирището, на 1,2 км на запад-югозапад от центъра на града, на площ от 25 дка. - Д. Ил. Димитров / Археологически културни ценности с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

 

  По време на Източната римска империя по тукашните земи се е разгърнало значително строителство на крепости с цел да се защитят балканските провинции от нашествията на печенеги, кумани и узи. През V - VI век е изградена крепостта Петрича край с. Разделна, като част от ранновизантийската отбранителна система, Археологическа културна  ценност с национално значение - ЗКН.

 

   Историческите извори съобщават за още една ранновизантийска крепост, която може да се локализира в днешните Белославски земи. Край село Езерово е бил намерен един фрагментиран надпис на гръцки език в стихове. В него се съобщава, че недалеч от Одесос е била построена крепост, наречена Теодориада, по името на Теодора, съпруга на Юстиниан I, починала през 558г. Тази крепост може би е идентична със споменатата от Прокопий крепост, която той нарича „Красивата Теодора”, построена от Юстиниан I. Братята Хермин и Карел Шкорпил съобщават, че когато край село Малък Аладън са вадели камъни за строежа на варненското пристанище, тук е била съборена „една древна крепост, така че не е останала нито следа от нея”. Според тях, споменатият надпис е бил намерен именно тук и крепостта се е наричала „Теодориада”, изградена по времето на император Юстиниан I. Действително, при стоежа на варненското пристанище през 1896г. е била разкрита кариера за добив на ломен камък от ската, северно от сегашната ж.п.линия, между спирките Страшимирово и „Моряк”. Товарните влакове с камък се композирали на сегашната гара Езерово, където е била администрацията на кариерата. По всичко личи, че материалът от старата крепост край село Езерово е бил използван от недобросъвестния предприемач, за да се употреби при строежа на пристанището. Не разполагаме с повече данни за споменатата крепост „Теодориада”, чието местонахождение сега не може съвсем точно да се установи, тъй като тук се извърши и строителството на ТЕЦ”Варна”. Но като имаме предвид находката – каменен надпис и съобщението на братя Шкорпил, в чиято добросъвестност не се съмняваме, можем да приемем, че западно от село Езерово, на височината е имало ранновизантийско укрепление (бурга). Вероято предназначението му е било да служи за наблюдение на придвижващ се противник, да съобщава за неговото пристигане, да посреща неговите предни части и да им окаже първоначална съпротива. Обикновено в такива укрепени постове се настънявали малки военни части. -

Из "Белослав и неговите околности" Алеко Константинов (кариерата отстои на 500 м. от Страшимирово)

История > Античност

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page