В региона се отбелязва съществено разнообразие на почви обусловено от геоложките и природни условия. Най-разпространени са черноземните (с разновидностите излужени, карбонатни и типични черноземи) и сивите горски почви. В близост до водните басейни и по течението на реките се срещат алувиално-ливадни почви. По суходолията, долината на р. Провадийска и по терасите на Белославско езеро са разпространени наносните почви представени от алувиалните, делувиални, алувиално – делувиалните и блатни почви. Почвеното многообразие благоприятства отглеждането на зърнени, фуражни и технически култури, зеленчуци и овощни култури, лозя и трайни насаждения. Почвено-климатичните условия и вертикалното разчленение на релефа са довели до развитието на ерозия в района на Авренското плато и особено в землището на гр. Белослав, която оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. При пустинята Побити камъни земната повърхност е с рахли пясъци и алеврити, слоести нумолитни варовици, псамо-алевритни варовици и варовити пясъчници 

   Почвите върху ерозираните терени са със скъсен хумусен хоризонт . Отличават се с влошен воден и хранителен режим и нарушени естествени агропроизводствени свойства.

Полезни изкопаеми

   Територията на община Белослав е сравнително бедна на полезни изкопаеми. От нерудните полезни изкопаеми интерес представляват кариерите за добив на чакъл и ломен камък за строителството - "Лъджата", " Бялата вода" при с. Страшимирово, фосфати съдържащи се в глауконитните пясъчници край гр.Белослав. Понастоящем кариерите са изоставени и не се експлоатират. Край с. Разделна се разработват кариери за добив на глини и мергели, годни за производство на машинни тухли. Суровината от кариерите се използва от действащия керамичен завод край с. Разделна. 

Почви

   Установено е и находище на торф на брега на Белославското езеро между гр. Белослав и с.Разделна, по-голямата част от което е унищожено при прокарването на плавателния канал и строителството на фериботния комплекс. От посочените полезни изкопаеми се експлоатира единствено находището на глини и мергели до с. Разделна.

Природа > Почви

  • Facebook
  • YouTube